Säännöt

TEEKKARIEN LVI-KERHO RY:N SÄÄNNÖT

I Yleistä

1 § Yhdistyksen nimi on Teekkarien LVI-kerho ry ja kotipaikka Espoo.

2 § Yhdistyksen tarkoitus on yhdistää LVI- ja energiatekniikasta kiinnostuneita Aalto-yliopiston opiskelijoita ja edistää LVI-alan tuntemusta yliopiston piirissä. Lisäksi yhdistys edistää ja tukee opiskeluun ja tulevaan ammattiin liittyvissä pyrkimyksissä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää illanviettoja ja ekskursioita sekä muita tapahtumia. Lisäksi yhdistys välittää jäsenistölle tietoa avoimista työpaikoista ja alan tapahtumista.

3 § Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia. Lisäksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 § Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

II Jäsenet ja maksut

5 § Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen jäsenmaksun maksanut Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

6 § Yhdistyksen hallituksen on pidettävä yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja tieto siitä, onko jäsen AYY:n jäsen vai ei. Jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan tietojensa muutoksista yhdistyksen hallitukselle.

7 § Yhdistyksen jäseniltä peritään jäsenmaksu kalenterivuosittain. Maksun suuruus päätetään yhdistyksen vaalikokouksessa. Jäsenmaksun suuruus voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

8 § Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

9 § Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä jäsenyysehtoja tai on aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle tai muille jäsenille. Erotettavalla on oikeus tulla kuulluksi ennen päätöstä.

10 § Hallitus voi asettaa määrätyksi ajaksi tapahtumakieltoon yhdistyksen jäsenen, joka on aiheuttanut vahinkoa yhdistykselle tai muille jäsenille.

11 § Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa yli puolen vuoden ajan.

III Yhdistyksen kokoukset

12 § Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lähettämällä kutsu yhdistyksen jäsenten sähköpostilistalle. Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous sekä vaalikokous. Lisäksi yhdistyksen hallitus voi kutsua koolle ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia.

13 § Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu.

14 § Vuosikokous on pidettävä helmi-maaliskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen työjärjestys
 5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
 9. Hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle
 10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

15 § Vaalikokous pidetään marras – joulukuussa ja siinä käsitellään ainakin:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen työjärjestys
 5. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
 6. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi
 7. Kahden (2) toiminnantarkastajan sekä yhden (1) varatoiminnantarkastajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi
 8. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus
 9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Kokouksen päättäminen

16 § Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Muilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.

17 § Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

IV Hallitus

18 § Yhdistyksessä toimeenpanovaltaa käyttää kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus puheenjohtajan johdolla. Hallitukseen kuuluu 3-15 jäsentä, puheenjohtaja mukaan luettuna.

19 § Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä, kuitenkin vähintään kolme jäsentä. Kokouksessa on oltava läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

20 § Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä, kun tämä on estynyt tai esteellinen.

21 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen valtuuttama henkilö, kukin yksin.

V Hallinto ja talous

22 § Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

23 § Yhdistyksellä on kaksi (2) hallituksesta riippumatonta toiminnantarkastajaa ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.

24 § Hallituksen tehtävä on laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös tarvittavine liitteineen sekä toimitettava nämä hallituksesta riippumattomille toiminnantarkastajille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta ja muutenkin pyydettäessä. Toiminnantarkastajien on toimitettava tilit tarkastettuina hallitukselle viimeistään kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta.

25 § Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta päätetään kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa ja enintään kolme (3) kuukautta. Päätökseen vaaditaan molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.

26 § Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat siirtyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle.